یکی از اهداف مهم عملیات اکتشاف منطقه‌ای، محاسبه ذخیره کانسار است و تنها پس از انجام این مرحله می‌توان در مورد کانسار نتیجه گیری کرد و امکان استخراج اقتصادی آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از مواردی که در خصوص محاسبه ذخیره  آن دقت شود آن است که چون تعیین ذخیره ماده معدنی براساس اطلاعات معدود انجام گرفته است تخمین و ارزیابی ذخیره نیز به هر حال ممکن است عاری از خطا نباشد. البته بسته به میزان و دقت اطلاعات موجود، ارزش ذخائر مختلف متفاوت خواهد بود و در واقع  تنها زمانی می‌توان ذخیره حقیقی ماده معدنی را مشخص نمود که آخرین ذرات ماده معدنی استخراج شده باشد. در مراحل مختلف اکتشاف یک کانسار، ذخیره آن محاسبه می­شود و بدیهی است همزمان با تکمیل مراحل مختلف اکتشاف، مقدار ذخایر محاسبه و اعلام شده نیز تغییر کرده و دقیق تر خواهد شد.