معدنکاری و صنایع وابسته به آن، اگرچه نقش ارزشمند و مثبتی در مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار با ایجاد اشتغال و تولید ثروت دارد اما از جهت نقش آن در مؤلفه سوم توسعه پایدار، یعنی محیط زیست با انتقادهایی روبه رو  است. همچنین با توجه به نیاز روزافزون جامعه جهانی به مواد معدنی، صنعت معدنکاری برای ادامه فعالیت های خود با چالش هایی روبه رو است که از جمله آن ها می توان به بازیابی کانی ها و فلزات، حفظ محیط زیست و مسئولیت اجتماعی آن اشاره کرد

دانلود مقاله