مقالات

معدنکاری

معدنکاری به عنوان فرصتی ایده آل برای تولید ثروت پایدار در جوامع مختلف محسوب میگردد  با این وجود، نقشی انکارناپذیر در تخریب محیط زیست و زندگی اجتماعی ایفا میکند.

بخش معدن و صنايع معدني ايران

براي تدوين برنامه راهبردي يك بخش، بايد محدوده محيط داخلي، افق زماني و همچنين چشم انداز و سياست هاي كلان در رابطه با آن بخش معلوم باشد تا بتوان در چارچوب آن برنامه های راهبردی را تدوين نمود.

نقش صنعت معدن کاری و منابع معدنی

معدنکاری و صنایع وابسته به آن، اگرچه نقش ارزشمند و مثبتی در مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار با ایجاد اشتغال و تولید ثروت دارد اما از جهت نقش آن در مؤلفه سوم توسعه پایدار، یعنی محیط زیست با انتقادهایی روبه رو  است.