براي تدوين برنامه راهبردي يك بخش، بايد محدوده محيط داخلي، افق زماني و همچنين چشم انداز و سياست هاي كلان در رابطه با آن بخش معلوم باشد تا بتوان در چارچوب آن برنامه های راهبردی را تدوين نمود. تدوين راهبردها مستلزم درك واقع بينانه از محيط پيراموني است، محيطي كه صحنه رقابت و تعامل جدي عوامل بسياري است كه مي توانند در سرنوشت و حيات يك سازمان نقش اساسي داشته باشند. محيط خارج پيوسته فرصت هايي را در دسترس شركت ها و سازمان ها قرار مي دهد و نيز تهديدهايي را در مسير حركت آنها ايجاد مي كند. بديهي است سازماني موفق خواهد بود كه بتواند در تعامل با محيط، به موقع و به بهترين شکل از فرصت ها بهره برداري كند، تهديدات را به فرصت مبدل سازد و يا خود را از مسير تهديد برهاند. در اين مقاله، فرصت ها و تهديدهاي بخش بر مبناي نظرخواهي از مجموعه شاغل در بخش معدن ارائه مي شود. در ادامه با تجزيه و تحليل و ارزيابي وضع موجود بخش، نقاط قوت و مزيت هاي موجود و نيز موانع، محدوديت ها و به طور كلي نقاط ضعف داخلي براي دست يابي به اهداف راهبردي تعيين مي شود.

دانلود مقاله