معدنکاری به عنوان فرصتی ایده آل برای تولید ثروت پایدار در جوامع مختلف محسوب میگردد  با این وجود، نقشی انکارناپذیر در تخریب محیط زیست و زندگی اجتماعی ایفا میکند.  بنابراین، همواره درک صحیح تعامل بین یک پروژه معدنی و جامعه محلی به منظور افزایش اثرات مثبت و کاهش اثرات منفی فعالیتهای معدنکاری الزامی است. ارزیابی اثرات اجتماعی  راهکاری برای مدیریت اثرات اجتماعی پروژههای معدنی است که در آن، شناسایی، تجزیه و تحلیل اثرات بالقوه یک فعالیت یا توسعه پیشنهادی برای محیط زیست به منظور توصیه اقدامات لازم جهت دستیابی به اهداف مستقیم و غیر مستقیم توسعه پایدار و کاهش اثرات منفی . و ارزیابی اهمیت آن در پروژهها و تحقیقات معدنی است SIA آن حائز اهمیت میباشد

دانلود مقاله